shadow_left

Maglód MĂ»velĂ”dési Háza

József Attila MávelĂ”dési Ház, Vecsés

Rábai Miklós MĂ»velĂ”dési Ház és Könyvtár

Nemzeti  Fejlesztési Ügynökség

Jegyezze meg!
Shadow_R

jelentkezÔk mondtåk

58 éves vagyok és telefonkezelõi szakra jelentkeztem, nem tudom, hogy sikerül-e, mert nagyon sokan vannak. Érettségim és üzletvezetõi végzettségem van. Álláskeresõin vagyok és egyetlen fillért sem kapok, mert még 3 hónapot le kellett volna dolgoznom ahhoz, hogy segélyt kapjak. De jobban örülnék, ha a segély helyett inkább munkahely lenne. Sehová nem vesznek fel a korom miatt. Pedig meg tudnám csinálni azt, amit egy 30 éves. Abból élek, hogy amit tudok, eladogatok. Köszönjük ezt a lehetõséget, most ebben van a reményem, hátha ide felvesznek, és utána munkához juthatnék!

 

Vonalban

Látogatók: 43860
 
   
Életen át tartó tanulás

A pénzügyi és gazdasági világválság hazánkat ért negatív hatásai, valamint az inadekvát gazdasági és pénzügyi döntések következményei visszavetették ipari fejlĂ”désünket. Egyre többen látják be, hogy szakemberhiány van, a rosszul strukturált, nem a gazdaság fejlĂ”dését segítĂ” szakemberképzést csak abban az esetben lehet korrigálni, illetve megváltoztatni, ha a szakképzést kiszélesítjük, s olyan szereplĂ”ket is bevonunk a képzési folyamatba, akik eddig dominánsan a közmĂ»velĂ”dés feladatait látták el.

A foglalkoztathatóság javítása képzések, átképzések segítségével immár nem csupán a munkaügyi központok feladata. A közmĂ»velĂ”dési intézmények fejlesztési terveiben, küldetési nyilatkozataikban fontos szerepet kap az „Élethosszig tartó tanulás” lehetĂ”ségének biztosítása felnĂ”ttképzések szervezésével, amelyek különös hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetĂ» társadalmi csoportokra. A gazdasági versenyképesség visszanyerése érdekében tett törekvések alapján, valamint a tendenciózuson pozitív irányú társadalmi, gazdaság-fejlesztési elvárásokból kiindulva a maglódi MAG-HÁZ Centrum Nonprofit Kht, a vecsési József Attila MĂ»velĂ”dési Központ és az Ecseri Rábai Miklós MĂ»velĂ”dési Ház profiljának bĂ”vítésével bekapcsolódnak a felnĂ”ttképzésbe, figyelembe véve a kistérségük munkaerĂ”-piaci igényeit.

A közmĂ»velĂ”dési intézmények akkreditációjával, adaptált és saját fejlesztésĂ» képzéseikkel valamint a felnĂ”ttképzéshez kapcsolódó sokrétĂ» szolgáltatások biztosításával igyekeznek megfelelni környezetük munkaerĂ”-piaci elvárásainak.

Képzéseinkben kiemelten kezeljük a sajátos nevelést igénylĂ”, alacsony iskolázottságú, a társadalmi munkamegosztásban vesztes, tartósan munkanélküli, pályakezdĂ”, valamint megváltozott munkaképességĂ», illetve mozgáskorlátozott embereket.

A képzéseinknek sajátos, Magyarországon még a szakképzésben nem alkalmazott pedagógiai módszertanát, eszköztárát, pedagógiai kultúráját, a drámapedagógiát alkalmazzuk (fejlesztjük), amely lehetĂ”séget adhat a tantárgyi anyag motiváltabb elsajátíttatására, a tanulási technikák tanítására, közösségben történĂ” együttmĂ»ködĂ” magatartás, empátia fejlesztésére, olyan rejtett vagy látható adottságok készségekké „fogalmazására”, amelyek a munkaterületek eredményes elvégzéséhez szükséges kompetenciák részelemei lehetnek.

A képzéseink során, drámapedagógia lehetĂ”ségeire támaszkodva, a különbözĂ” adottsággal, iskolai múlttal, tanulási tapasztalattal, társadalmi háttérrel, fizikai-lelki-kognitív sajátosságokkal, illetve sérüléssel rendelkezĂ” emberek, integrált nevelésére, munkaképességük fejlesztésére törekszünk.

Az alacsony végzettséggel rendelkezĂ”knek a képzések alatt rendszeresen igénybe vehetĂ” kiscsoportos felzárkóztató drámapedagógiai foglalkozásokat szervezünk, amelyek megkönnyítik a tanulási nehézségekkel küzdĂ”knek a tananyaggal való haladást, a vizsgákra való felkészülést.  

Egyes képzések esetében (pl. pályakezdĂ”knek, mozgáskorlátozottaknak tervezett képzések) a tananyag CD ROM-on is elérhetĂ”, amely támogatja az otthoni tanulást és fejleszti a számítástechnikai tudást, mint az adott képzéseknél fontos kulcs-kompetenciát.